Allt om radon och radonmätning

På den här sidan har vi samlat information och fakta om radon och radonmätning så att du kan lära dig mer. Om du vill ha hjälp med att mäta radonhalten i ditt hem har vi även en lista över alla företag i Sverige som kan hjälpa dig.

Radon är en gas utan färg, lukt eller smak. Den bildas vid nedbrytning av uran som finns i alla bergarter och jordar i hela världen. Nedbrytningsprodukten radium-226 avger alfapartiklar med hög energi som kan leda till cancer om de andas in under långa perioder. Radon anses vara en av de främsta orsakerna till lungcancer.

Vad är radon?

Radon är ett kemiskt grundämne som härrör från radiums sönderfall och har atomnumret 86 och symbolen Rn. Radon är en ädelgas. Den vanligaste isotopen av radon är Radon-222, som härrör från nedbrytningen av radium-226. Radon-222 är en del av den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206. Eftersom radon har en halveringstid på 3,8 dagar sprids det lätt från bergarter som är rika på radium eller uran till de flesta hus och ibland till lägenheter.

I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader ska radonmätas när de byggs och efter två år. Om en byggnad visar sig ha en förhöjd radonhalt måste den åtgärdas inom en viss tidsperiod. Ett normalt hem i Sverige har endast cirka hundra becquerel per kubikmeter (Bq/m³), vilket är tio till hundra gånger mindre än i vissa andra länder.

Radongas kan ansamlas i byggnader, särskilt i byggnader som är byggda på uranrik berggrund eller där det finns sprickor och hål genom vilka radonet kan tränga ut i inomhusluften. Radonhalterna kan vara lägre utomhus på grund av utspädning med den omgivande luften. På sommaren, när fönstren är öppna och väderförhållandena tillåter det, kan nivåerna utomhus vara högre än inomhus.

Radongas är ett problem eftersom den avger cancerframkallande alfapartiklar när den sönderfaller till polonium 214 som sedan blir till bly 210. Grundämnet har en halveringstid på cirka fyra dagar, vilket innebär att det efter ett år finnsbara hälften så mycket av elementet kvar. Detta innebär att det efter tio år bara finns en fjärdedel av den ursprungliga mängden kvar och så vidare.

 

Vad är egentligen radon? Är det verkligen så farligt?

Radon är inte en betydande riskkälla jämfört med andra faktorer, t.ex. solstrålar eller rökning. Men om du bor i ett hem som under en längre tid utsätts för höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Eftersom radon och radondöttrar transporteras med luften och kommer in i luftrören och lungorna när vi andas kan de skada dessa organ. Risken för radon är större ju längre du bor och vistas i ett radonboende och ju mer radon du utsätts för. Det tar cirka 15 år innan lungcancer utvecklas, och rökning i kombination med radonstrålning ökar risken för att utveckla sjukdomen.

Radon & radonmätning

I Sverige får radonhalten inte överstiga 200 Bq/m3 per år i genomsnitt i bostäder. Det finns för närvarande cirka 400 000 bostäder i Sverige där radonhalter har registrerats.

Genom att göra ett radontest kan du ta reda på om det finns radon i fastigheten och på vilken nivå radonstrålningen finns. Om radonundersökningen avslöjar höga radonhalter föreslås att du genomför en ytterligare undersökning. Detta krävs för att identifiera och åtgärda radonproblemet. Fastighetens radonsanering avslutas vanligtvis efter att radonundersökningen är klar.

I dag uppmuntras alla nya byggnader, särskilt småhus och lägenheter på marken, att få sina radonhalter kontrollerade. Risken för att radon ska sippra in i vattnet är större om du har en brunn som har borrats eller grävts. Du bör ta ett vattenprov för att bedöma radonhalten om du har ett hus med en borrad eller grävd brunn. Vattnet från din kran testas på ett av tio laboratorier i Sverige. Om du tror att ditt hem kan vara förorenat av radon rekommenderar vi att du kontaktar ett av företagen på vår lista.